unnamed (6)

ALGEMENE VOORWAARDEN

by

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Advocatenkantoor Van Gestel is de handelsnaam van mr. drs. G.S.J. van Gestel, die
als eenmanszaak de praktijk van advocaat uitoefent,
een en ander in de meest ruime zin van het woord.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, ook op
aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

3. Niet alleen Advocatenkantoor Van Gestel, maar ook alle personen die bij de
uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze
algemene voorwaarden een beroep doen.

4. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Advocatenkantoor Van Gestel als uitsluitend
aan haar gegeven, ook indien het uitdrukkelijk en/of stilzwijgend bedoeling is dat een
opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel
7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft,
en de werking van artikel 7: 404 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt
door de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt

5. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een
gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt
zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Advocatenkantoor Van Gestel
afgesloten beroepsaansprakelijkheid aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico
dat Advocatenkantoor Van Gestel in verband met die verzekering draagt. Onder een
gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook nalatenschap begrepen. Indien door
of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade
aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Advocatenkantoor Van Gestel
aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen
waarop de door het Advocatenkantoor Van Gestelafgesloten beroepsaansprakelijkheid
aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Advocatenkantoor Van Gestel in
verband met die verzekering draagt.

6. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in
acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet
aansprakelijk.

7. De tarieven van Advocatenkantoor Van Gestel worden jaarlijks geïndexeerd.
Betalingen van declaraties van Advocatenkantoor Van Gestel dient te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt
in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente
verschuldigd. Indien Advocatenkantoor Van Gestel invorderingsmaatregelen treft
tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen – met een
minimum van 15% van het opstaande saldo – voor de rekening van de cliënt.

8. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Advocatenkantoor Van
Gestel gestelde bank- en/of girorekening dan wel betaling in contanten (tot het op het
moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen
behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt.

9. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming
en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen,
kunnen zowel schriftelijk als mondeling aan het kantoor kenbaar gemaakt worden.
De behandelende advocaat zal contact opnemen met cliënt. De behandelende
advocaat zal eerst trachten het geschil in der minne op te lossen. Indien het geschil
niet is opgelost, zal de behandelende advocaat de klacht doorzenden naar de
klachtenfunctionaris. Vorengenoemde zal zich ontfermen over de klacht en zal
trachten de klacht in der minne op te lossen. Indien het geschil alsnog niet is opgelost,
zal de klachtenfunctionaris cliënt adviseren de klacht voor te leggen aan de Deken dan
wel zich te wenden tot de rechter.

10. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Van Gestel en haar cliënten zal
Nederlands recht van toepassing zijn.