unnamed (6)

ALGEMENE VOORWAARDEN

by

ALGEMENE VOORWAARDEN
Advocatenkantoor Van Gestel B.V.

1. Advocatenkantoor Van Gestel B.V. is de handelsnaam van mr. drs. G.S.J. van Gestel, die als Besloten Vennootschap de praktijk van advocaat uitoefent, een en ander in de meest ruime zin.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
3. Niet alleen Advocatenkantoor Van Gestel B.V., maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
4. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Advocatenkantoor Van Gestel B.V als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het uitdrukkelijk en/of stilzwijgend bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7: 404 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt door de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
5. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Advocatenkantoor Van Gestel B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheid aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Advocatenkantoor Van Gestel B.V. in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook nalatenschap begrepen. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Advocatenkantoor Van Gestel B.V. aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door het Advocatenkantoor Van Gestel B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheid aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Advocatenkantoor Van Gestel B.V. in verband met die verzekering draagt.
6. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.
7. De tarieven van Advocatenkantoor Van Gestel B.V. worden jaarlijks geïndexeerd. Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Van Gestel B.V. dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien Advocatenkantoor Van Gestel B.V. invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen – met een minimum van 15% van het opstaande saldo – voor de rekening van de cliënt.
8. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Advocatenkantoor Van Gestel B.V. gestelde bank- en/of girorekeningen tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt. Contante betaling wordt enkel en alleen aanvaard indien er feiten of omstandigheden zijn die contante betaling in plaats van girale betaling rechtvaardigen. Voor contante betalingen geldt voorts, dat deze slechts worden aanvaard tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum.
9. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen zowel schriftelijk als mondeling aan het kantoor kenbaar gemaakt worden. De behandelende advocaat zal contact opnemen met cliënt. De behandelende advocaat zal eerst trachten het geschil in der minne op te lossen. Indien het geschil niet is opgelost, zal de behandelende advocaat de klacht doorzenden naar de klachtenfunctionaris. Vorengenoemde zal zich ontfermen over de klacht en zal trachten de klacht in der minne op te lossen. Indien het geschil alsnog niet is opgelost, zal de klachtenfunctionaris cliënt adviseren de klacht voor te leggen aan de Deken dan wel zich te wenden tot de rechter.
10. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Van Gestel B.V. en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn.
11. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Van Gestel B.V.